Công Ty Điện Lực Thanh Hóa  -  Wednesday, August 12, 2020
 
Trước thềm Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đảng bộ Công ty Thanh Hóa
 
2020-02-14 15:35:06

Nhằm đảm bảo tốt nhất các điều kiện cho việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 13/02/2020 tại Công ty Điện lực Thanh Hóa đã diễn ra  Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020; Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 628-KH/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty về tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và một số vấn đề quan trọng khác.

Chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Hải Quân – UV BTV, Trưởng Ban Tuyên Giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Hoàng Thanh Sơn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa. 100% các đảng viên trong Đảng bộ Công ty tham gia hội nghị thông qua kết nối trực tuyến từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc. 

Với ý nghĩa rất quan trọng là xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp cụ thể để thực hiện tốt chuyên đề năm 2020 trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời liên quan trực tiếp đến công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty giai đoạn 2020-2025. Đồng chí Hoàng Thanh Sơn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty nhấn mạnh một số ý kiến chỉ đạo để hội nghị lưu ý và tập trung tổ chức thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả ngay sau khi bế mạc hội nghị này:

Thực hiện tốt chuyên đề năm 2020:

- Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng trong chỉ đạo, hướng dẫn quán triệt, triển khai thực hiện tốt chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và công nhân lao động nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chuyên đề năm 2020.

- Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi tổ chức, được gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên; góp phần tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tổ chức đại hội Chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2020-2022; tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025: Cần nắm vững mục đích, yêu cầu tại Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 628-KH/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty về tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, đó là:

- Đại hội Chi bộ trực thuộc (nhiệm kỳ 2020-2022) và đại hội Đảng bộ Công ty (nhiệm kỳ 2020-2025), phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, xiết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực.

- Báo cáo chính trị của ban chấp hành chi bộ, đảng bộ phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ vừa qua, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới, phải sát với tình hình thực tế của đơn vị để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

- Công tác nhân sự phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là cấp uỷ, ban thường vụ cấp ủy. Cấp ủy nhiệm kỳ tới phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ Đảng, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch. Chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp uỷ những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn.

- Đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp phải là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, đại diện cho trí tuệ của đảng bộ, chi bộ có khả năng đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự thành công của đại hội.Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chính trị, tư tưởng trong chi bộ, đảng bộ; lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020- 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Bí thư đảng ủy Công ty đề nghị các đồng chí tham dự Hội nghị phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước CBCNV và người lao động trong Công ty, tập trung trí tuệ nghiên cứu, mạnh dạn, thẳng thắn đóng góp ý kiến để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ của Đảng bộ.

Đồng chí Lê Hải Quân - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa thay mặt các đồng chí lãnh đạo Khối đã phổ biến, quán triệt các nội chính, cốt lõi của Chuyên đề năm 2020; những vấn đề trọng tâm, cần thực hiện của tập thể và từng cán bộ, đảng viên tại Đảng bộ Công ty Điện lực Thanh Hóa cũng như một số vấn đề quan trọng khác có tính thời sự, đổi mới và trọng tâm, trọng điểm trong giai đoạn hiện nay. Trong đó, cần phải bám sát các quy định của Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản của Trung ương, của cấp ủy cấp trên để thực hiện trong quá trình tổ chức đại hội ở cấp mình; tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; phát huy trí tuệ của các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo chuyên môn, đoàn thể, của cán bộ, đảng viên và công nhân lao động trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng các cấp.

Phải tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên, người lao động quan tâm. Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; đồng thời, phải tỉnh táo, cảnh giác, chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá của các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị, bất mãn.

Yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty tập trung nghiên cứu, có văn bản chỉ đạo cụ thể, chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí đảng ủy viên trong quá trình tổ chức đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022 và đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp.

Cũng tại Hội nghị này, đồng chí Nghiêm Đình Sơn – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa được trao Quyết định của BTV Đảng ủy Khối về “Chuẩn y kết quả bầu cử Ủy viên BTV Đảng ủy Công ty Điện lực Thanh Hóa nhiệm kỳ 2015-2020”.

 

Hùng Mạnh – PC Thanh Hóa 

 
Tin cùng thư mục :
Công ty Điện lực Thanh Hóa đảm bảo cấp điện 24/24 cho các hội đồng thi tại kỳ thi THPT quốc gia
Điện lực Lang Chánh tăng cường các giải pháp đảm bảo cấp điện ổn định cho khách hàng
Công ty Điện lực Thanh Hóa tri ân tưởng nhớ những anh hùng Liệt Sỹ
Điện lực Nga Sơn – PC Thanh Hóa khắc phục nhanh sự cố do xe húc đổ cột.
Điện lực Đông Sơn đưa nhiều giải pháp nâng cao dịch vụ khách hàng
Điện lực Thị xã Bỉm Sơn – PC Thanh Hóa: Nâng cao giải pháp cấp điện mùa nắng nóng 2020
Điện lực Thiệu Hóa: Khuyến cáo khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả trong mùa nắng nóng năm 2020
Điện lực Thiệu Hóa với công tác phát triển Đảng viên mới
Ban An toàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc Kiểm tra toàn diện tại Điện lực Mường Lát
Khách hàng gọi, chúng tôi lên đường
Top  |  Home
Đăng ký  |  Đăng nhập