Công Ty Điện Lực Thanh Hóa  -  Sunday, January 17, 2021
 
THÔNG CÁO BÁO CHÍ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
 
2020-09-22 16:52:02

 CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH HÓA 

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

 

 

  TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

 

 

  6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

 

                                                                                            Thanh Hóa, ngày 7 tháng 7 năm 2020