Công Ty Điện Lực Thanh Hóa  -  Sunday, August 1, 2021
 
Huấn luyện công tác An toàn – Vệ sinh lao động tại Cụm số 6
 
2020-10-27 14:36:02

 

Thực hiện theo công văn số 2830/PCTH- TC&NS ngày 07/10/2020 của Công ty Điện lực Thanh Hóa V/v: Triệu tập triệu tập học viên tham dự lớp huấn luyện AT-VSLĐ theo quy định của Nghị định số 44/2016/NĐ-CP, ngày 15/5/2016 của Chính Phủ quy định một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.