Công Ty Điện Lực Thanh Hóa  -  Sunday, August 1, 2021
 
Công tác phát triển đảng viên mới tại Chi bộ Điện lực Bá Thước
 
2020-11-06 15:51:07

              Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, trong những năm qua, Chi bộ Điện lực Bá Thước luôn quan tâm, chú trọngđến công tác phát triển đảng viên, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, nhằm bổ sung lực lượng đảng viên trẻ, đảm bảo sự kế thừa, phát triển, tăng thêm nguồn sinh lực cho Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới hiện nay.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phát triển đảng viên, căn cứ vào những quy định về công tác Đảng và đặc điểm tình hình của đơn vị, Chi bộ đã cụ thể hóa và ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết liên quan đến công tác phát triển đảng viên trong đơn vị.

Từ năm 2017 đến tháng 10 năm 2020 Chi bộ Điện lực Bá Thước đã kết nạp được 06 đảng viên mới, chất lượng đảng viên mới kết nạp đã được nâng lên, nhất là về trình độ học vấn, số đảng viên được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ có trình độ đại học tăng lên.

Tổng số đảng viên trong Chi bộ tính đến 31/10/2020 là: 14 đảng viên trong đó có 12 Đảng viên chính thức và 02 Đảng viên dự bị ngoài ra còn có 02 quần chúng ưu tú đang là đối tượng phát triển Đảng.

Thường xuyên quan tâm theo dõi sát sao hoạt động và công tác của các quần chúng đồng thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của những quần chúng ưu tú, giáo dục nâng cao nhận thức của quần chúng về vị trí vai trò của Đảng, qua đó Chi bộ phát hiện những cá nhân ưu tú để bồi dưỡng giáo dục, giới thiệu cho Đảng.

Trong thời gian tới, để làm tốt công tác phát triển đảng viên, đồng chí Trịnh Huy Hoàng – Bí Thư Chi bộ đã đưa ra một số nội dung cần làm tốt trong thời gian tới

như sau:

Một là, Chi bộ cần thống nhất nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên và sự cần thiết đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong Chi bộ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên trong giai đoạn hiện nay; chú trọng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng cảm tình đảng và đặc biệt quan tâm đến đối tượng là đoàn viên, thanh niên; khi kết nạp đảng viên phải coi trọng cả về số lượng và chất lượng, người được kết nạp vào Đảng phải bảo đảm cả tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Điều lệ Đảng, chú trọng tiêu chuẩn giác ngộ lý tưởng của Đảng, đạo đức, lối sống và năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Hai là, quan tâm xây dựng tổ chức và phát huy vai trò của các đoàn thể trong việc tham gia công tác phát triển đảng viên thông qua việc đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt cho phù hợp; nôi dung sinh hoạt phải thiết thực, phong phú và có sức hấp dẫn, lan tỏa thu hút quần chúng qua đó phát hiện tiềm năng, nhân tố tốt để giới thiệu cho Chi bộ.

Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tổng kết rút ra những kinh nghiệm thực tiễn công tác phát triển đảng. Qua đó đánh giá đúng tình hình, chỉ rõ  kết quả, ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, từ đó đề ra các chủ trương, biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, trực tiếp đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

                                               Mai Thành – Điện lực Bá Thước


 
Tin cùng thư mục :
Kết nạp Đảng viên mới tại Chi bộ Điện lực Triệu Sơn
Chi bộ Điện lực Quan Hóa tổ chức kết nạp đảng viên mới
Hội nghị Chi hội Hưu trí Điện lực Yên Định
Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Đảng bộ Công ty Điện lực Thanh Hóa
Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Thanh Hóa xung kích ra quân tham gia tổ chức các hoạt động đầu năm 2021
Điện lực Cẩm Thủy triển khai nghiên cứu học tập “Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần XIX, nhiệm kỳ 2020-2025”
Đội QLVH 110kV Thanh Hóa học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh (Nhiệm kỳ 2020-2025)
Công ty Điện lực Thanh Hóa làm việc với đoàn kiểm tra Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Điện lực Thiệu Hóa với công tác phát triển Đảng viên mới
Chi đoàn Điện lực Cẩm Thủy xung kích trong công tác chuyên môn
Top  |  Home
Đăng ký  |  Đăng nhập