Công Ty Điện Lực Thanh Hóa  -  Sunday, April 5, 2020
 Text/HTML
Minimize

Các Phòng.

1- Văn phòng.

2- Phòng Kế hoạch đầu tư

3- Phòng Tổ chức, lao động

4- Phòng Kỹ thuật

5- Phòng Tài chính Kế toán

6- Phòng Vật tư

7- Phòng Quản lý xây dựng

8- Phòng Thanh tra an toàn

9- Phòng Kinh doanh điện năng

10- Phòng Thanh tra, bảo vệ và Pháp chế.

11- Phòng Công nghệ thông tin

12- Phòng Điều độ

13- Phòng Kiểm tra, giám sát mua bán điện

 Các Điện lực:

1- Điện lực Thành Phố

2- Điện lực Sầm sơn

3- Điện lực Bỉm sơn

4- Điện lực  Hà trung

5- Điện lực Hoàng hoá

6- Điện lực Tĩnh gia

7- Điện lực Nông Cống

8- Điện lực Triệu Sơn

9- Điện lực Thọ xuân

10- Điện lực Đông Sơn

11- Điện lực Yên định

12- Điện lực Vĩnh lộc

13- Điện lực Ngọc lạc

14- Điện lực Cẩm thuỷ

15- Điện lực Nga sơn

16- Điện lực Hậu Lộc

17- Điện lực Quảng Xương

18- Điện lực Quan hoá

19- Điện lực Như xuân

20- Điện lực Thạch thành

21- Điện lực Bá thước

22- Điện lực Thiệu hoá

23- Điện lực Thường xuân

24- Điện lực lang chánh

25- Điện lực Như thanh

26- Điện lực Quan sơn

27- Điện lực Mường lát

Các phân xưởng:

1- Phân xưởng  Thí nghiệm Đo lường và sửa chữa Thiết bị điện

2- Phân xưởng Thiết kế

3- Phân xưởng Sửa chữa Xây lắp điện

 

 

Các Phòng.

1- Văn phòng.

2- Phòng Kế hoạch đầu tư

3- Phòng Tổ chức, lao động

4- Phòng Kỹ thuật

5- Phòng Tài chính Kế toán

6- Phòng Vật tư

7- Phòng Quản lý xây dựng

8- Phòng Thanh tra an toàn

9- Phòng Kinh doanh điện năng

10- Phòng Thanh tra, bảo vệ và Pháp chế.

11- Phòng Công nghệ thông tin

12- Phòng Điều độ

13- Phòng Kiểm tra, giám sát mua bán điện

 Các Điện lực:

1- Điện lực Thành Phố

2- Điện lực Sầm sơn

3- Điện lực Bỉm sơn

4- Điện lực  Hà trung

5- Điện lực Hoàng hoá

6- Điện lực Tĩnh gia

7- Điện lực Nông Cống

8- Điện lực Triệu Sơn

9- Điện lực Thọ xuân

10- Điện lực Đông Sơn

11- Điện lực Yên định

12- Điện lực Vĩnh lộc

13- Điện lực Ngọc lạc

14- Điện lực Cẩm thuỷ

15- Điện lực Nga sơn

16- Điện lực Hậu Lộc

17- Điện lực Quảng Xương

18- Điện lực Quan hoá

19- Điện lực Như xuân

20- Điện lực Thạch thành

21- Điện lực Bá thước

22- Điện lực Thiệu hoá

23- Điện lực Thường xuân

24- Điện lực lang chánh

25- Điện lực Như thanh

26- Điện lực Quan sơn

27- Điện lực Mường lát

Các phân xưởng:

1- Phân xưởng  Thí nghiệm Đo lường và sửa chữa Thiết bị điện

2- Phân xưởng Thiết kế

3- Phân xưởng Sửa chữa Xây lắp điện

 

 

Top  |  Home
Đăng ký  |  Đăng nhập