Công Ty Điện Lực Thanh Hóa  -  Friday, December 3, 2021
 
PC Thanh Hóa chuẩn hóa thông tin khách hàng từ chương trình quản lý ra hiện trường lưới điện
 
2021-09-14 07:46:49

Nâng cao trong công tác quản lý, điều hành, đảm bảo thực hiện hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ khách hàng, đáp ứng mục tiêu chuyển đổi số từ việc áp dụng nền tảng ứng dụng công nghệ vào chương trình quản lý của ngành điện. Giúp khách hàng xác định được chính xác thông tin về vị trí cột, hòm công tơ, công tơ của gia đình mình để qua đó cùng với ngành điện tham gia kiểm soát cũng như có những phản ánh kịp thời về tình hình sử dụng điện… Đó là những lợi ích mang lại từ việc chuẩn hóa thông tin khách hàng mà Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) đã quyết liệt tổ chức thực hiện trong suốt thời gian qua.

Từ chương trình quản lý

Năm 2021, Tập đoàn Điện lực Việt Nam chọn là năm thực hiện chủ đề “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”. Nhận thấy được những lợi ích to lớn từ việc đưa ứng dụng số hóa như một đòn bẩy trong công tác SXKD và dịch vụ khách hàng, theo đó PC Thanh Hóa ngay từ những ngày đầu năm đã triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi số của EVN và Tổng công ty giai đoạn 2021 – 2022, đẩy nhanh điện tử hoá hệ thống điện, chương trình tự động hoá lưới điện một cách quyết liệt.