Công Ty Điện Lực Thanh Hóa  -  Friday, December 3, 2021
 
Điện lực Lang Chánh tham gia huấn luyện lực lượng tự vệ cơ quan năm 2021
 
2021-11-22 07:25:12

Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng, là thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân. Được tổ chức, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; trực tiếp là sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, người đứng đầu cơ quan, tổ chức.

Tiểu đội tự vệ Điện lực Lang Chánh

Nhằm huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng tự vệ nắm chắc những nội dung về quan điểm của Đảng, Nhà nước; nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và những kiến thức cơ bản về kỹ, chiến thuật làm cơ sở xây dựng lực lượng, huấn luyện và hoạt động phối hợp bảo vệ an toàn trụ sở cơ quan, đơn vị. Lực lượng tự vệ thuộc Tiểu đội tự vệ cơ quan Điện lực lang Chánh đã được triệu tập huấn luyện định kỳ quân sự năm 2021.