Công Ty Điện Lực Thanh Hóa  -  Thursday, December 1, 2022
 Text/HTML
Minimize

     Giám đốc:

          Thạc sỹ:  Hoàng Thanh Sơn

    Các Phó giám đốc:

+ Phó giám đốc : Kỹ sư Lê Thanh Bình

+ Phó giám đốc : Kỹ sư Nghiêm Đình Sơn

+ Phó giám đốc : Kỹ sư Hoàng Hải

 

 

Top  |  Home
Đăng ký  |  Đăng nhập