Công Ty Điện Lực Thanh Hóa  -  Thursday, December 1, 2022
 Text/HTML
Minimize

Các Phòng.

1- Văn phòng.

2- Phòng Kế hoạch và đầu tư

3- Phòng Tổ chức và nhân sự

4- Phòng Kỹ thuật

5- Phòng Tài chính Kế toán

6- Phòng Quản lý đầu tư

7- Phòng Thanh tra bảo vệ và pháp chế

8- Phòng Kinh doanh

9- Phòng An toàn

10- Phòng Công nghệ thông tin

11- Phòng Điều độ

12- Phòng Kiểm tra, giám sát mua bán điện

 

13- Ban Quản lý dự án

 Các đơn vị trực thuộc:

              1- Điện lực Thành Phố Thanh Hóa

2- Điện lực Thành phố Sầm Sơn

3- Điện lực Thị xã Bỉm Sơn

4- Điện lực  Hà Trung

5- Điện lực Hoàng Hoá

6- Điện lực Tĩnh Gia

7- Điện lực Nông Cống

8- Điện lực Triệu Sơn

9- Điện lực Thọ Xuân

10- Điện lực Đông Sơn

11- Điện lực Yên Định

12- Điện lực Vĩnh Lộc

13- Điện lực Ngọc Lặc

14- Điện lực Cẩm Thuỷ

15- Điện lực Nga Sơn

16- Điện lực Hậu Lộc

17- Điện lực Quảng Xương

18- Điện lực Quan Hoá

19- Điện lực Như Xuân

20- Điện lực Thạch Thành

21- Điện lực Bá Thước

22- Điện lực Thiệu Hoá

23- Điện lực Thường Xuân

24- Điện lực Lang Chánh

25- Điện lực Như Thanh

26- Điện lực Quan Sơn

27- Điện lực Mường Lát

28- Đội Quản lý vận hành 110kV

29- Khách sạn Điện  lực miền Bắc

 

Các Phòng.

1- Văn phòng.

2- Phòng Kế hoạch và đầu tư

3- Phòng Tổ chức và nhân sự

4- Phòng Kỹ thuật

5- Phòng Tài chính Kế toán

6- Phòng Quản lý đầu tư

7- Phòng Thanh tra bảo vệ và pháp chế

8- Phòng Kinh doanh

9- Phòng An toàn

10- Phòng Công nghệ thông tin

11- Phòng Điều độ

12- Phòng Kiểm tra, giám sát mua bán điện

 

13- Ban Quản lý dự án

 Các đơn vị trực thuộc:

              1- Điện lực Thành Phố Thanh Hóa

2- Điện lực Thành phố Sầm Sơn

3- Điện lực Thị xã Bỉm Sơn

4- Điện lực  Hà Trung

5- Điện lực Hoàng Hoá

6- Điện lực Tĩnh Gia

7- Điện lực Nông Cống

8- Điện lực Triệu Sơn

9- Điện lực Thọ Xuân

10- Điện lực Đông Sơn

11- Điện lực Yên Định

12- Điện lực Vĩnh Lộc

13- Điện lực Ngọc Lặc

14- Điện lực Cẩm Thuỷ

15- Điện lực Nga Sơn

16- Điện lực Hậu Lộc

17- Điện lực Quảng Xương

18- Điện lực Quan Hoá

19- Điện lực Như Xuân

20- Điện lực Thạch Thành

21- Điện lực Bá Thước

22- Điện lực Thiệu Hoá

23- Điện lực Thường Xuân

24- Điện lực Lang Chánh

25- Điện lực Như Thanh

26- Điện lực Quan Sơn

27- Điện lực Mường Lát

28- Đội Quản lý vận hành 110kV

29- Khách sạn Điện  lực miền Bắc

 

Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : AdrieneQuigl
Past 24 Hours Hôm qua : 1
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 4400

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
An error has occurred.
Error: SK.Weather-MSN is currently unavailable.

  

 

  

 

 

  

  

 

  

 

 

  

Top  |  Home
Đăng ký  |  Đăng nhập